Πρόσφατα συνέδρια / Recent Conferences

Μέλος διοργανωτικής επιτροπής (PC), κεντρικός ομιλητής (PS), προσκεκλημένος ομιλητής (IS), διεύθυνση ή συμμετοχή σε πάνελ ή συμετοχή με παρουσίαση στα παρακάτω συνέδρια / Member of the Program Committee (PC), Plenary Speaker (PS), Invited Speaker (IS), panelist or participation with contributed paper at the following recent and past conferences:

Recent/forthcoming (please check links for information, CFP's, etc.):

PC: 28th ACM Conference on Hypertext and Social Media, 7/4-7/2017, Prague, Czech Republic

PC: ACM International Conference on Supercomputing, 6/13-16/2017, Chicago, USA

PC: ParCo'2017, 9/12-15/2017, Bologna

PC: 8th IEEE International Conference on Big Knowledge, 8/9-10/2017, Hefei, China

Recent & not so distant past - certainly not forgotten:

Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper:
Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper:
Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper: