Πρόσφατα συνέδρια / Recent Conferences

Μέλος διοργανωτικής επιτροπής (PC), κεντρικός ομιλητής (PS), προσκεκλημένος ομιλητής (IS), διεύθυνση ή συμμετοχή σε πάνελ ή συμετοχή με παρουσίαση στα παρακάτω συνέδρια / Member of the Program Committee (PC), Plenary Speaker (PS), Invited Speaker (IS), panelist or participation with contributed paper at the following recent and past conferences:

Recent/forthcoming (please check links for information, CFP's, etc.):

PC: 28th ACM Conference on Hypertext and Social Media, July 4-7, 2017, Prague, Czech Republic (CFP passed)

PC: ACM International Conference on Supercomputing, June 13-16, 2017, Chicago, USA (CFP passed)
PC: 8th IEEE International Conference on Big Knowledge, Aug. 9-10, 2017, Hefei, China (CFP by 3/15)
PC: 10th Int'l. Conference on Contemporary Computing (IC3), Aug. 10-12, 2017,Noida, Uttar-Pradesh, India (CFP by 4/28)
PC: ParCo'2017, Sept. 12-15/2017, Bologna (CFP by 3/19)

Recent & not so distant past - certainly not forgotten:

Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper:
Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper:
Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper: