Πρόσφατα συνέδρια / Recent Conferences

Μέλος διοργανωτικής επιτροπής (PC), κεντρικός ομιλητής (PS), προσκεκλημένος ομιλητής (IS), διεύθυνση ή συμμετοχή σε πάνελ ή συμετοχή με παρουσίαση στα παρακάτω συνέδρια / Member of the Program Committee (PC), Plenary Speaker (PS), Invited Speaker (IS), panelist or participation with contributed paper at the following recent and past conferences:

Recent/forthcoming (please check links for information, CFP's, etc.):

Recent & not so distant past - certainly not forgotten:

Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper:
Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper:
Πρόσφατα συνέδρια με συμμετοχή με εργασία (του ιδίου ή συνεργάτη):
Recent conferences participating (as author or co-author) by contributed paper: